Turite klausimų? Skambinkite +370 699 53023

Pirkimo taisyklės

Pateikiame bendrąsias Svetainės taisykles.  Jei naršote šioje Svetainėje, vadinasi, patvirtinate, kad sutinkate su šių taisyklių sąlygomis be jokių išlygų, įskaitant Pardavėjo atsakomybės atsisakymo ir apribojimo nuostatas. Šiuo metu internete paskelbta taisyklių versija yra galiojanti tol, kol naudojate šią Svetainę; Ji tokia išliks tol, kol bus pakeista nauja versija. Svetainės skyriuose Apmokėjimo būdai, Pristatymo informacija, Prekių grąžinimas, Privatumo politika yra pateikiama konkretesnė informacija ir nuostatos, kas yra neatskiriama šių taisyklių dalis.

Sąvokos, naudojamos čia ir kitur Svetainėje 

Pardavėjas – UAB „PAKOTEKA“, juridinio asmens kodas 304823226,  PVM mokėtojo kodas LT100011604613, buveinė Liubarto 23, Vilnius. Kitur Svetainėje gali būti pavadintas „Gamintoju“ kai tai labiau tinka pagal kontekstą. 

Svetainė –  terminas, kurį naudojame dėl įprastumo, bet dėl paslaugų gausos tai yra internetinis užsakymų portalas, kurio domenas www.bags.lt

Paslaugos – pakuotės, jos spaudos pasirinkimo ir užsakymo paslaugos, prieinamos Svetainėje.

Prekės – terminas naudojamas bendrąja prasme, tačiau tai nėra gatavos prekės, o pakuotės gaminiai, kuriuos Pirkėjas užsako pagaminti. Svetainėje gali būti vadinama „gaminiu“ kai tai labiau tinka pagal kontekstą.

Lankytojas – bet kuris asmuo, kuris naršo Svetainėje.  

Pirkėjas – Lankytojas, užsiregistravęs Svetainėje ir kaskart nustatytas identifikatoriumi. Svetainėje gali būti pavadinta „Užsakovas“.

Identifikatorius – informacija, būtina siekiant nustatyti Svetainės Lankytoją, kad būtų galima patekti į sritis, prieinamas tik Pirkėjams  - Paskyras.

Slaptažodis – konfidenciali informacija, kuri naudojama kartu su Identifikatoriumi, ir sudaro sąlygas Pirkėjui įrodyti savo tapatybę.

 1. SVETAINĖS paskirtis

Svetainė pateikia Lankytojams informaciją apie individualios pakuotės užsakymo galimybes. Individuali pakuotė tai gaminys su individualia spauda arba be spaudos, bet užsakytų individualių parametrų pakuotė. Pirkėjas Svetainėje suformuluoja užklausą apie jį dominančią pakuotę. Gauna pasiūlymą ir jį priima sumokėdamas avansą (užstatą). Tai yra gamybos užsakymas. Šioje svetainėje dar gali būti vadinamas pirkimu.  

Norint pasinaudoti bet kuria galimybe yra privaloma registracija: Lankytojas atitinkamuose informacijos laukuose nurodo Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis. Taip pat Lankytojas patvirtina sutikimą su šiomis Taisyklėmis.

SVETAINĘ naudoti griežtai tik profesiniais tikslais

Ši Svetainė yra skirta ir griežtai naudojama tik profesiniais tikslais. Bet koks kitas naudojimas, įskaitant prisijungus kaip Pirkėjui, yra negalimas. Naudodamasis Svetaine, Lankytojas pareiškia ir užtikrina, kad jis (ji) veikia tik profesiniais tikslais ir tokiu būdu atsisako bet kokių teisių, susijusių su vartotojų apsaugos jurisdikcija.  Jei esate vartotojas t.y. fizinis asmuo, neturėtumėte pirkti arba atlikti bet kokio veiksmo, nesusijusio su savo verslu ar amatu. Jei naudosite Svetainę, nepriklausomai nuo šio įspėjimo, tai darysite savo paties rizika, o Pardavėjas šiuo atžvilgiu neprisiima jokios atsakomybės.

 1. Pirkimo tvarka ir šalių teisės.

  1. Lankytojas išsirenka jo poreikius atitinkančią pakuotę ir norimą spaudos rūšį naudodamasis svetainėje pateiktais iliustraciniais vaizdais. Registruojasi nustatyta tvarka ir siunčia kainos užklausą. Pageidautina iškart pasirinkti pristatymo būdą bei pateikti spaudos projektą.  

  2. Pardavėjas pateikia pasiūlymą, kuriame nurodoma užsakomos prekės aprašymas, kiekis, kaina, terminai ir kitos konkrečiosios sąlygos. Reikalui esant prieš tai susisiekia su Pirkėju jo nurodytais kontaktais dėl užklausos patikslinimo. 

  3. Pirkėjas gauna pasiūlymą ir gali jo nepriimti arba jį priimti sumokėdamas nurodytą avansą (užstatą). Jei Pirkėjui nėra aiškios kažkurios dominančios prekės savybės ar pasiūlymo sąlygos, jis privalo iki galo išsiaiškinti susisiekęs su Pardavėju Svetainėje nurodytais kontaktais.

  4. Kai Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir sumokėjimas, jis pripažįsta visiškai suprantantis kokią prekę užsakinėja. Tuo momentu tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsiranda pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai (prilygstantys pirkimo – pardavimo sutarčiai) šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis. 

  5. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas ir jo konkrečiosios sąlygos saugomas Svetainės duomenų bazėje. Jos prieinamas Pirkėjo paskyroje. Joje Pirkėjas bet kada gali rasti ir kitus susijusius dokumentus. 

  6. Pardavėjas turi teisę anuliuoti savo pasiūlymą, jeigu Pirkėjas nesumoka jame nurodyto avanso per tris darbo dienas. 

  7. Kai Pirkėjas sumoka avansą, Pardavėjas turi teisę per tris darbo dienas susisiekti su juo užsakyme nurodytais kontaktais dėl informacijos, reikalingos užsakymo  vykdymui. Pardavėjas turi teisę, iš anksto neįspėjęs Pirkėjo, anuliuoti užsakymą arba keisti terminus jei : a) nepavyksta susisiekti su Pirkėju per dvi darbo dienas; b) Pirkėjas nepateikia prašomos informacijos, dizaino elementų ar spaudos projekto nurodytu terminu.

  8.  Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo avanso sumokėjimo dienos, nuo dizaino projekto patvirtinimo dienos. Taip pat priklauso nuo galutinio apmokėjimo dienos bei pilnos pristatymo informacijos gavimo momento. 

  9. Pirkėjas turi teisę atsisakyti nuo užsakymo per tris darbo dienas po avanso sumokėjimo. Tuomet Pardavėjas turi teisę negražinti gauto avanso. Atsisakęs vėliau, Pirkėjas vis vien lieka įsipareigojęs sumokėti likusią užsakymo sumos dalį.  Bet kokiu atveju Pirkėjas turi teisę tartis su Pardavėju dėl sumokėtų ir mokėtinų sumų ir jų sumokėjimo terminų.

  10. Kai kuriais atvejais faktiškas pagamintų prekių kiekis gali skirtis nuo užsakytojo. Galimas nuokrypis nurodomas pasiūlyme. Pagaminęs prekę Pardavėjas siunčia pranešimą Pirkėjui apie faktišką kiekį ir paskaičiuotą likusią sumokėti sumą. Pirkėjas privalo sumokėti už pagamintas prekes per nurodytą dienų laikotarpį. Pirkėjui uždelsus sumokėti Pardavėjas turi teisę priskaičiuoti delspinigius po 0,2% nuo delsiamos sumos už kiekvieną dieną.

  11. Pardavėjas turi teisę keisti užsakymo sąlygas ir kainą dėl: a) naujų Lietuvos vyriausybės nutarimų; b) informacinių sistemų techninės klaidos ar akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų; c) kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių; d) naujų susitarimų su Pirkėju. 

   3.  Prekių grąžinimas 

    3.1. Vadovaujantis Taisyklių punktu N. 1 , užsakymams nėra taikomi vartotojų apsaugos reglamentai. 

    3.2. Gali būti grąžinamos tik prekės, neatitinkančios užsakymo nuostatų. Dėl kiekvieno grąžinimo poreikio Pirkėjas tariasi su Pardavėju atskirai. Daugiau apie grąžinimo tvarką bei kokybės garantijas yra nurodyta specialiame svetainės skyriuje.

  3.3. Pardavėjas stengiasi teikti tikslią ir aktualią informaciją, tačiau nepateikia jokios garantijos, susijusios su informacijos tikslumu ir išsamumu. Informacijos tikslumo tikrinimas pagalbinėmis priemonėmis, įskaitant tiesioginį kontaktą su Pardavėju, yra Lankytojo atsakomybė. 

4. Svetainės valdymas  

Siekdamas tinkamai valdyti Svetainę, Pardavėjas bet kuriuo metu gali: 

 1. Laikinai sustabdyti prieigą visiems Lankytojams; Apriboti prieigą prie dalies Svetainės visiems arba atskiroms pirkėjų kategorijoms; Pašalinti informaciją, trukdančią tinkamai veikti Svetainei arba neatitinkančią nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų ir reglamentų;

 2. Be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo registraciją ir naudojimosi Svetaine galimybę, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti Svetainės darbui arba stabiliam veikimui, pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Pirkėjas nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse.

 3. Pardavėjas turi teisę visiškai nutraukti svetainės veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti.

Šalys turi kitų teisių, įtvirtintų kituose šios Svetainės skyriuose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

  5. Intelektinė nuosavybė 

Visi prekių ženklai, nuotraukos, tekstai, komentarai, iliustracijos, judantys ar nejudantys vaizdai, bendras Svetainės dizainas, kompiuterinės programos, kurios naudojamos siekiant užtikrinti tinkamą Svetainės veikimą ir t. t., iš esmės visi elementai, kurie atkuriami arba naudojami Svetainėje, yra saugomi intelektinės nuosavybės teisės aktų.

Visi šie elementai yra visiška Pardavėjo arba jo partnerių nuosavybė. Bet koks visų arba dalies šių elementų, atkūrimas, pateikimas, naudojimas arba adaptavimas bet kokia forma be išankstinio raštiško Pardavėjo patvirtinimo yra griežtai draudžiamas. Tai, kad Pardavėjas nepateikia pretenzijos iš karto, kai sužino apie neįgaliotą elementų naudojimą, nereiškia, kad toks naudojimas yra patvirtinamas arba kad atsisakoma pateikti ieškinį.

  6. Asmens duomenų apsauga 

Visa asmeninė informacija, pateikta Lankytojo šioje Svetainėje, renkama ir tvarkoma Pardavėjo pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679, susijusį su asmens duomenų ir informacijos apsauga. 

Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti tinkamas priemones, garantuojančias Klientų asmens duomenų, pateikiamų šioje Svetainėje, saugumą ir konfidencialumą. Tačiau asmens duomenų perdavimas internetu kelia vidinę riziką, kurios neįmanoma visiškai išvengti tokiu būdu atsiųstų duomenų saugumo atžvilgiu. Dėl šios priežasties įspėjame Lankytojus apie galimas rizikas, susijusias su Svetainės veikimu ir naudojimu, taip pat rekomenduojame Klientams imtis visų reikiamų apsaugos priemonių, kad kontroliuotų savo naršymą internete (pavyzdžiui, naudoti atnaujintą techninę ir programinę įrangą, atnaujinti antivirusines programas, imtis konfidencialumo priemonių, kad būtų apsaugoti identifikatoriai ir Slaptažodis, ir t. t.). Klientai yra visiškai atsakingi už savo Identifikatoriaus ir Slaptažodžio valdymą.

Duomenų, pateiktų Lankytojų trečiųjų šalių svetainėje arba išoriniame interneto šaltinyje, siejamame su šia Svetaine, valdymas ir apsauga yra išimtinė tų išorinių svetainių arba interneto šaltinių leidėjų atsakomybė. Tai apima ir išorines mokėjimo paslaugų svetaines arba interneto šaltinius:

Tiek, kiek tai susiję su Lankytojų per šias išorines svetaines ir interneto šaltinius pateikiamus duomenis, Pardavėjas nėra Lankytojo Duomenų valdytojas. Klientai turi būti susipažinę su Privatumo politika, pateikiama tose išorinėse svetainėse arba interneto šaltiniuose.

Daugiau informacijos pateikta atskirame puslapyje „Privatumo politika“ .

  7. Nuorodos

Svetainėje gali būti pateikta trečiųjų šalių svetainių arba išorinių internetinių šaltinių (toliau – Nuorodos). Pardavėjas negali būti laikomas atsakingu už šias Nuorodas ir atsisako bet kokios atsakomybės už turinį, reklamą, produktus, paslaugas ir visą kitą medžiagą, kuri pateikiama tokių trečiųjų šalių svetainėse. Pardavėjas negali būti laikomas atsakingu už žalą arba faktinius ar tariamus nuostolius, kylančius dėl tokiuose Nuorodose siūlomo turinio, prekių arba paslaugų naudojimo ar pasitikėjimo jais.

Jei nusprendžiate naršyti kitose svetainėse, į kurias Svetainėje pateikiamos Nuorodos, tai riziką dėl to prisiimate patys pagal trečiųjų šalių svetainių sąlygas. 

Pardavėjas atsisako bet kokios atsakomybės už nuostolius arba žalą, sukeltą viruso, paslaugų teikimą trikdančios atakos arba kitos technologiškai žalingos medžiagos, galinčios pažeisti Jūsų kompiuterinę įrangą, kompiuterines programas, duomenis arba kitą patentinę medžiagą dėl Svetainės naudojimo arba turinio atsisiuntimo iš jos arba kitų internetinių šaltinių, susietų su Svetaine.